► lávka přes řeku Lubinu v Příboře
 
 
soutěžní návrh 2016
autoři: Vít Podráský, Tomáš Feistner
konstrukční řešení: Zdeněk Podráský / PUDIS a.s.
investor: město Příbor
předpokládané náklady: 5,3 mil. Kč
 
Koncepce lávky vychází z archetypu obloukových mostů a reaguje na prostorovou odlišnost obou říčních břehů. Její silueta plynule navazuje na profil náspu na pravém přírodním břehu, s mírným vzepětím překonává řeku a opírá se
o kamennou regulaci levého břehu. Subtilní linka má ambice maximálně uvolnit nevelké koryto Lubiny a zároveň citlivě doplnit městské panorama.

Tenkostěnná ocelová konstrukce umístěná kompletně pod horní úrovní mostovky zosobňuje lehkost, kterou si s lávkami spojujeme. Tento dojem dále umocňuje jak zešikmení mostovky na krajích, kdy je skutečná výška nosníku při bočních pohledech "schována" až v druhém plánu za úzkou bočnicí, tak jednoduché transparentní tyčové zábradlí, které umožňuje dobrý vizuální kontakt pěších a cyklistů s vodní hladinou obdobně jako stávající lávka.

Vzhledem ke snadné přístupnosti vodní hladiny na pravém břehu řeky i možnosti podejití lávky považujeme za důležitou také pohledovou kvalitu její spodní strany - hladkého "břicha" ocelové konstrukce. Na vrchu je pak korpus překryt asfaltovým kobercem, který se za opěrami mění v chodník. Decentní šedobílá barevnost ladí s kamennými břehy a zdůrazňuje přirozené odstíny použitých materiálů (ocel, beton, asfalt).

Nosná konstrukce je navržena jako ocelový komorový nosník o jednom poli s niveletou o poloměru 240 m. Oblouk složený z 12 shodných segmentů má konstantní průřez umožňující opakovatelnost jednotlivých konstrukčních prvků.

Odlišná konfigurace břehů je určující nejen pro tvar nosné konstrukce, ale promítá se i do statického schématu a způsobu založení lávky. Zatímco na pravém břehu umisťujeme novou plošně založenou opěru, která využívá vlastní tíhy náspu
k přenesení ohybového momentu od lávky vetknuté do opěry, na levém prostorově limitovaném břehu pouze sanujeme stávající podporu, kterou následně vzhledem k odlišným šířkovým rozměrům nové lávky rozšiřujeme a lávku zde ukládáme kloubově na nově provedeném úložném prahu na vrchu stávající opěry. Zvýšená investice na pravém břehu je tak vyvážena minimalizací zásahů na břehu levém.