> centrum obce Zeleneč
   
 
 
studie 2021 - 2022
autoři: Jakub Kopecký, Kateřina Krebsová, Vít Podráský
investor: Obec Zeleneč
 

Podstatou rehabilitace centra je obnova jeho struktury a regenerace veřejných prostranství. Doplnění zástavby se odráží od stavu patrného ze stabilního katastru a drží se principu „nové objemy ve starých stopách“. Pouze pokud je to nevyhnutelné, přizpůsobuje se současným danostem.

Vzhledem k tomu, že ambicí návrhu je obraz „ideálního“ centra obce, nová zástavba se nenachází jen na obecních pozemcích, ale i na soukromých, přestože je zřejmé, že zde jejich realizaci minimálně v nejbližší době nelze předpokládat. Pro komplexnost uvažování o budoucnosti centra je však tento přístup nezbytný.

Úprava veřejných prostranství spočívá především v redukci dopravních ploch a korekci jejich trasování s cílem situovat vozovku do vhodnějších pozic vůči současným i doplněným objektům ve snaze zlepšit tak přehlednost míst a zvýšit bezpečí pěších i projíždějících vozidel.

Součástí úprav je pak také hierarchizace komunikací, organizace dopravy v klidu (parkování), odstranění současných bariér, zlepšení prostupnosti obnovením či doplněním pěších propojení a přechodů a také revize a následné doplnění vegetace. Důležitým prvkem je také revitalizace břehů rybníka a odkrytí zatrubněné části potoka.

Pro jednotlivé nově definované objemy pak byla zvolena nejvhodnější typologie zohledňující nejen jejich kapacity a konkrétní pozici v rámci centra, ale také další související urbanistické, provozní či dopravní návaznosti. Část typologií vzešla z požadavků investora (společenské centrum, knihovna, sakrální stavba), část byla v průběhu práce na studii doplněna na základě provedených rešerší (radnice, hasičská zbrojnice, komerční jednotka, dílna).